Algemeen

In Naarden hebben wij een kantoor maar onze cliënten bevinden zich in heel Nederland. Afstand speelt voor ons geen rol in het goed kunnen bedienen van onze cliënten.

Onze tarieven voor bewind en curatele zijn vastgesteld in de wet. https://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2021-01-01 Voor het afwikkelen van nalatenschappen en advies bij letselschade werken wij tegen een uurtarief.

Bewind & curatele

Een bewindvoerderbehartigt de vermogensrechtelijke belangen (financiën) van iemand die hier zelf niet meer toe in staat is. De bewindvoerder wordt door een rechter benoemd.

Bij bewind gaat het alleen om het behartigen van de vermogensrechtelijke belangen (financiën) en bij curatele worden zowel de vermogensrechtelijke als de niet-vermogensrechtelijke belangen (lees: persoonlijke belangen zoals verzorging, verpleging, begeleiding, wonen) behartigd.

Wanneer iemand als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of voor langere tijd niet meer in staat is zijn of haar financiële belangen volledig waar te nemen kan er bewind worden aangevraagd. Bewind is altijd bedoeld ter bescherming van de persoon zelf.

Nee helaas, wij verzorgen geen schuldsaneringstrajecten vanuit de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen).

Door een verzoek daartoe te doen bij de rechter. Op rechtspraak.nl staat alle formulieren maar wij kunnen ook helpen bij het verstrekken en invullen van de formulieren.

De persoon zelf. kinderen, partner, of andere familieleden of een tehuis/instelling waar iemand woont. Als een ander iemand dan een echtgenoot of kind bewind aanvraagt, dan worden deze wel om akkoord verzocht.

Bij de Rechtbank die hoort bij de plaats waar de (potentieel) onder bewind gestelde woont.

Bij een testamentair bewind heeft degene van wie het testament is (de erflater) bepaalt dat het geld dat hij nalaat onder bewind komt en dat degene die dat erft er (nog) niet zelf over mag beschikken.

Ja hoor, je mag zeer zeker nog een aantal dingen zelf doen. Je hebt een zogenaamde “leefgeldrekening” en met dat geld mag je doen wat je wilt. Dit bedrag is natuurlijk wel zo bepaald dat dit in verhouding is tot je inkomsten/ vermogen. Er is wel een verschil tussen bewind en curatele. Iemand onder curatele mag geen testament meer maken en bijv. niet zonder toestemming van de kantonrechter trouwen. Iemand onder bewind kan nooit zonder de bewindvoerder zijn huis verkopen maar mag wel een testament opstellen. (Vooropgesteld dat deze persoon nog wilsbekwaam is (dit wordt door een arts of notaris vastgesteld).

Dit ligt aan de snelheid van de Rechtbank, maar duurt tussen 3 weken en 2 maanden. Indien er spoed vereist is, kunnen rechtbanken dit soms sneller realiseren.

Doordat ons kantoor (de BV) wordt benoemd als bewindvoerder of curator is de continuïteit gewaarborgd. Ook als medewerkers stoppen of weggaan, gaan het bewind/curatele en de werkzaamheden gewoon door.

Wij rapporteren jaarlijks aan de rechter. Deze rapportages komen uit ons systeem en elke euro die is uitgegeven kan en moet kunnen worden verklaard.

Bij het overlijden eindigt het bewind van rechtswege. Bonnerman& Partners maakt vervolgens de eindrekening en verantwoording op. Vanaf het moment van overlijden zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor het beheer van de nalatenschap. Bonnerman& Partners kan na het overlijden de nabestaanden begeleiden bij het afwikkelen van de nalatenschap.

Nalatenschap

Een executeur wordt in een testament benoemd. Wij staan als kantoor bij diverse mensen in hun testament vermeld. Wij wikkelen dan de nalatenschap af van de overledene.

Wij zijn laagdrempelig te benaderen, vaak goedkoper dan een notaris en hebben gerichte ervaring met nalatenschappen van diverse omvang en complexiteit. Wij zijn professioneel, onpartijdig en verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid. Dit is bij een familielid of vriend niet altijd zo.

Het gebeurt regelmatig dat familieleden niet zelf in staat zijn om bijvoorbeeld de inboedel te verdelen of dat een nalatenschap is afgewikkeld maar één van de erven zich niet op de juiste manier toebedeeld vindt of voelt. Dan kunnen wij als bemiddelaar hierin een oplossing bieden

Letselschade

De verantwoordelijkheid voor het voeren van bewind over een letselschade-uitkering is aanzienlijk. Voor familieleden is deze verantwoordelijk vaak te groot. De complexiteit van de financiële planning, fiscale zaken en het risico dat er iets fout gaat, maken dat er vaak voor een onafhankelijke professional wordt gekozen. Bonnerman & Partners heeft naast kennis op het gebied van financiën, veel ervaring in de omgang met slachtoffers, familie en naaste betrokkenen.

Als iemand door een ongeval of medische fout een aanzienlijke schadevergoeding ontvangt en niet (meer) in staat is om zelf voor de financiën te zorgen, dan is het van belang dat er de juiste begeleiding en bescherming wordt geboden.

De financiële planning, welke belangrijk is voor het verkrijgen van inzicht in hoe lang er met de uitgekeerde schadevergoeding kan worden gedaan, wordt uitbesteed aan een specialist op dit gebied. Vervolgens wordt jaarlijks bekeken of een en ander volgens de planning verloopt.