Soms zijn er omstandigheden waardoor mensen niet meer in staat zijn om hun eigen financiële en/of persoonlijke belangen goed te behartigen. Dan kunnen wij als bewindvoerder of curator optreden. Bonnerman & Partners is een kleinschalig, betrouwbaar en professioneel bureau. Wij staan garant voor zorgvuldig beheer van de gelden en hechten veel waarde aan een menselijke benadering. Goed om te weten: wij verzorgen geen schuldsaneringstrajecten vanuit de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen).

Wij behartigen zorgvuldig uw belangen

Als iemand geestelijk of fysiek niet meer goed in staat is om zelf beslissingen te nemen over zijn of haar financiën en bezittingen, dan wordt een bewindvoerder benoemd. Curatele biedt meer bescherming dan bewindvoering. Een curator behartigt de financiële én persoonlijke belangen van de betrokkene. Denk hierbij aan verzorging, medische behandeling, begeleiding of verpleging.

Bewind bij letselschade

Wanneer iemand door een ongeval of medische fout een aanzienlijke schadevergoeding ontvangt, dan is het van belang dat hier de juiste begeleiding en bescherming wordt geboden. Wanneer betrokkenen (slachtoffer, verzekeraar, letselschadeadvocaat en/of de ouders als het slachtoffer minderjarig is) het belangrijk vinden dat de letselschade-uitkering zorgvuldig wordt beheerd, dan kan dit vermogen onder bewind worden geplaatst.

Testamentair bewind

Wanneer de erflater bepaalt dat er erfgenamen zijn die (nog) niet zelfstandig mogen beschikken over hun deel van de nalatenschap, is bewindvoering een optie. De erflater wijst dan in het testament een bewindvoerder aan. Een bewind bij schenking is ook mogelijk. Een bewindvoerder zorgt ervoor dat het vermogen of de schenking wordt beheerd volgens de wensen van de erflater of schenker. Bovendien is de bewindvoerder verplicht verantwoording af te leggen aan de rechthebbende.

Wilt u bewindvoering aanvragen voor uzelf of voor iemand anders? Neem dan contact met ons op om de situatie te bespreken.