Bewindvoering en curatele

1.

Bewind via de kantonrechter. Bewind gaat over (een deel van) het vermogen van een persoon. Als iemand geestelijk of lichamelijk niet in staat is zijn financiën behoorlijk te verzorgen, kunnen goederen en geld onder bewind worden gesteld. Een bewindvoerder kan dan worden aangewezen. Hierdoor zal de onder bewind gestelde niet meer zelfstandig kunnen beschikken over zijn vermogen. Dit bewind wordt door de kantonrechter uitgesproken en kan door directe familie of de betrokkene zelf worden aangevraagd. De bewindvoerder dient uiteraard uiterst zorgvuldig op te treden. Goed beheer van de gelden naast een juiste menselijke benadering van de onder bewind gestelde en diens naaste omgeving is cruciaal.

2.

T estamentair bewind. Wanneer de erflater bepaalt dat er erfgenamen zijn die (nog) niet zelfstandig dienen te beschikken over hun deel van de nalatenschap, is bewindvoering een optie. Daar is niets bedenkelijks aan, want het voorkomt ook dat het vermogen in verkeerde handen valt. De erflater wijst dan in het testament een bewindvoerder aan, waarbij de tijdsduur van het bewind zelf kan worden bepaald. Een bewind is ook bij schenking mogelijk. Omdat hierbij een verantwoord beheer van de vermogensbestanddelen zoals de effectenportefeuille is vereist, is Bonnerman & Partners de aangewezen partij. Dit kan door rechtstreekse aanwijzing als bewindvoerder of door het inhuren als adviseur en steun voor de reeds aangestelde bewindvoerder. Een bewindvoerder zorgt ervoor dat het vermogen of de schenking wordt beheerd volgens de wensen van de erflater of schenker. Bovendien is de bewindvoerder verplicht verantwoording af te leggen aan de rechthebbende.

3.

C uratele. Curatele gaat nog een stap verder dan bewindvoering. Behalve de financiële belangen worden ook de andere persoonlijke belangen behartigd. De onder curatele gestelde verliest daarbij zijn handelingsbekwaamheid. Met name bij een geestelijke stoornis of ernstige verslaving waardoor iemand niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen, kan deze maatregel worden genomen.

Bij zowel bewind als curatele geldt dat een onafhankelijk en deskundige organisatie als Bonnerman & Partners de mogelijke problemen die een benoemd familielid of vriend tegen zou kunnen komen, kan vermijden.