Executele Diensten

Een executeur is iemand die, als vertegenwoordiger van de erfgenamen en als goed huisvader, belast is met de afwikkeling van een nalatenschap. Hij is daarbij bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten die daarvoor noodzakelijk zijn. Het verdient aanbeveling een dergelijke functionaris te benoemen. Dit dient dan expliciet bij testament te geschieden.

Er bestaan verschillende niveaus van executeurs: Begrafenisexecuteur, beheersexecuteur en executeur afwikkelingsbewindvoerder, ook wel aangeduid als respectievelijk 1, 2 en 3 sterren executeur.

De begrafenisexecuteur is alleen belast met het regelen van begrafenis of crematie. De beheersexecuteur dient de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen en de afwikkelingsbewindvoerder heeft tevens de bevoegdheid om de nalatenschap te verdelen op basis van redelijkheid en billijkheid. Bij alle vormen is de executeur rekening en verantwoording verschuldigd aan de erfgenamen en heeft hij een informatieplicht naar hen.

Over het algemeen wordt een familielid als executeur aangewezen hetgeen wordt vastgelegd in een verklaring van erfrecht/verklaring van executele afgegeven door de notaris. Echter complexiteit van de materie, groot tijdsbeslag (het kan wel een jaar duren) en de waarschijnlijkheid van onenigheid zijn enkele factoren die een dergelijke aanwijzing niet gewenst maken.

Het benoemen van Bonnerman & Partners tot executeur of hen inschakelen bij de uitvoering van de taken van de reeds benoemde executeur zal in alle opzichten lonend zijn. Het is verstandig om met Bonnerman & Partners al in een vroeg stadium overleg te plegen ten aanzien van de gewenste uitvoering van de nalatenschap.